EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte för 2018 kommer äga rum söndag den 21 oktober på Skederids församlingsgård klockan 13:00. Datumet är framflyttat (ursprungligen 18/11) pga ytterligare avhopp från styrelsen. 

Dagordning:

  • Upprop samt fastställande av röstlängd.
  • Fastställande av föredragningslista.
  • Beslut om stämmans behöriga utlysande.
  • Val av ordförande för stämman.
  • Anmälan av sekreterare för stämman.
  • Val av två justerare, tillika rösträknare.
  • Val av kassör till nästa ordinarie årsmöte.
  • Fyllnadsval av tre ordinarie ledamöter för tiden till ordinarie årsmöte.
  • Mötets avslutande.