ÅRSMÖTE 2017

Protokoll från årsmötet 11 februari 2017

1. Mötets öppnande.

2. V
al av årsmötesfunktionärer - ordförande och sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet

Mötet öppnades av tf ordförande Rosie Billgren

Ordförande: Anders Jansson

Sekreterare: Britt Larsson

Justeringsmän/rösträknare: Josefin Stenqvist och Moniqa Dahlerus

3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med ett tillägg ang. dels beslut om vi ska ha suppleanter och i så fall ska dessa väljas på årsmötet. Suppleanter, punkt 13 och 14.

4. Mötets behöriga utlysande.

Ja, Mötet anses behörigt utlyst.

5. Fastställande av röstlängd. Röstning får ej ske genom fullmakt.

Antal närvarande: 36 medlemmar varav 35 som löst medlemskap för 2017. 30 röstberättigade medlemmar över 16 år och 5 icke röstberättigade under 16 år.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 godkändes.

7. Styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen godkändes.

8. Revisorns berättelse.

Revisorns berättelse godkändes.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen gavs ansvarsfrihet. Lena Stenqvist reserverar sig mot beslutet.

10. Behandling av styrelsens förslag och motioner.

a) Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsplanen godkändes med ett tillägg att vi också bör ordna en kurs i föreningsteknik vilket är en stående punkt på styrelsemötets agenda tills det blir genomfört. Beslöts redan 2016 men har ej kunnat genomföras under 2016.

b) Behandling av motioner.

4st motioner har inkommit.

Motion 1 - om stadgeändringar. Lena Stenqvist har inkommit med en motion, Styrelsen har yttrat sig och även ett nytt förslag kom upp på mötet.

Röstning skedde med dessa 3 förslag:

  1. Motionen.
  2. Styrelsens yttrande.
  3. Mötets förslag att låta styrelsen tar fram ett förslag till förändring av WRUs stadgar men inte gå vidare till WRAS med ändringsförslaget utan hantera det lokalt inom WRU.

Beslut - Alternativ C, dvs frågan återremitteras till styrelsen att inför nästa årsmöte komma med ett stadgeändrings-förslag.

Motion 2 - Beslut enligt styrelsens förslag

Motion 3 - Beslut enligt styrelsens förslag

Motion 4 - Beslut enligt styrelsens förslag

11. Fastställande av årsavgiften för 2018.

Nuvarande avgifter beslutade vid årsmötet 2015 är 260 kr för vuxen, 130 kr för ungdom och 480 kr för familj. Styrelsen föreslår höjd avigt för 2018. 300kr för vuxen, 150 för ungdom och 500kr för familj.

Styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften godkändes.

12. Val av Ordförande.

Valberedningens förslag, se bilaga.

Till föreningsordförande valdes Lars Jonsson.

Kassör på 1år - Rosie Billgren

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

För närvarande består styrelsen av ordförande, kassör samt 5 övriga ledamöter.

Förslag från Lena Stenqvist att tillsätta 2 suppleanter utöver styrelsens 5 ledamöter och kassör, ordförande.

Förslaget bifalles, 2 suppleanter ska väljas.

14. Val av övriga styrelseledamöter.

Till övriga styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag:

Ledamot 1 på 2 år - Britt Larsson

Ledamot 2 på 2 år - Karolina Dahl

Ledamot 3 på 2 år - Marika Franzén

Fyllnadsval på 1 år - Camilla Jedberger

Fyllnadsval på 1 år - Marie-Louise Eriksson

Förslag från årsmötet var Solveig Fredriksson och Nettan Koert. Förslagen bifölls.

Suppleant 1 på 2 år - Solveig Fredriksson

Suppleant 2 på 2 år - Nettan Koert

15. Val av revisor och revisorssuppleant.

Enligt valberedningens förslag valdes:

Revisor på 1 år - Anders Jansson

Rev. Suppleant på 1 år - Anne Schwieler

16. Val av valberedning.

Enligt föreningsstadgarna skall klubbarnas valberedningar bestå av tre ledamöter, varav en nyväljs varje årsmöte. P.g.av diverse avhopp valdes följande enligt valberedningens förslag.

Fyllnadsval på 2 år - Kerstin Karlström (sammankallande)

Nyval på 3 år - Helena Pettersson

Ledamot (1 år kvar) - Moniqa Dahlerus (sittande)

17. Val av Distriktsombud och ersättare.

Medlemsantalet för 2016 var över 100, vilket berättigar WRU till 5 distriktsombud. Samtliga nyval på 1 år utom ordförande, som enligt tidigare årsmötesbeslut alltid skall vara Distriktsombud

Följande ombud valdes:

Ombud 1 - Ordförande - Lars Jonsson

Ombud 2 - Rosie Billgren (omval)

Ombud 3 - Marie-Louise Eriksson (omval)

Ombud 4 - Marika Franzén (omval)

Ombud 5 - Britt Larsson (omval)

Följande ersättare för ombuden valdes. Ersättare ersätter ordinarie ombud i turordning.

Ersättare 1 - Camilla Jedberger

Ersättare 2 - Karolina Dahl

Ersättare 3 - Solveig Fredriksson

Ersättare 4 - Nadja Paymer

Ersättare 5 - Anne Schwieler

18. Övriga frågor - Utdelning av diplom till 2016-års klubbmästare.

18a. Val till Tävlings-organisationen, TO.

Till TO valdes följande personer:

Mia Johansson (sammankallande)

Lisa Rogert

Marie-Louise Eriksson

Samt 2st extra "funkisraggare): Solveig Fredriksson och Kerstin Karlström

Diplom till årets klubbmästare:

Showmanship at Halter U: Tindra Koert & Nästor

Showmanship at Halter V: Carolina Schiweler & SA Eunina

Trail at Hand V: Lisa Rogert & Glowing Melody

Trail U: Alva Öhnfeldt & Megamix

Trail V: Tuula Mattsson & Smartest Catalyst

Ranch Trail U: Alva Öhnfeldt & Megamix

Ranch Trail V: Chris Pihlgren & Dustys Ringo Star

Western Horsemanship V: Chris Pihlgren & Dustys Ringo Star

Western Pleasure U: Julie Backe & Miss Proudinic

Western Pleasure V: Chris Pihlgren & Dustys Ringo Star

Western Riding V: Kajsa Blomqvist & Bea Jacopine

Reining U: Isabeau Keiser & Diamonds Super Listo

Reining V: Camilla Backe Svensson & Miss Proudinic

Freestyle Reining U: Isabeau Keiser & Diamonds Super Listo

Freestyle Reining U: Chris Pihlgren & Dustys Ringo Star

Ranch Riding U: Alva Öhnfeldt & Megamix

Ranch Riding V: Susanne Åkesson & RHS Howareyoudoing

18b. Utdelning av bältesbuckla till Årets Cowgirl och Cowboy 2016

WRU styrelse har beslutat att dela ut Årets Cowgirl och årets Cowboy 2016 till Ulrika och Mikael Öhnfeldt med motiveringen:

Med koll på det mesta som tävlingsmaterial, sekretariat, funktionärer så är ni båda två en riktigt stor tillgång för WRU. Detta samtidigt som ni har koll på tävlande barn och stöttar dom. En stöttepelare för både vuxna och ungdomar i klubben. Alltid glada, positiva och kånkar, sliter och bär både ansvar och material på WRUs tävlingar med bravur. För er insats som vi hoppas fortsätter i många år vill vi ge er denna gemensamma utmärkelse.

18c. Utdelning av förtjänsttecken.

WRAS Silvermedalj - för 10 år i WRUs styrelse, tilldelades Rosie Billgren

19. Mötets avslutande.